ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: De overeenkomst
1.1) De overeenkomst komt tot stand door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier.
1.2) Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.
1.3) Door inschrijving verklaart de deelnemer de inschrijf- en betalingsvoorwaarden en het bepaalde in deze algemene voorwaarden en de huisregels van Dansstudio Diance te accepteren.
1.4) Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen Dansstudio Diance en de deelnemer.
1.5) Mocht je gezondheidsklachten of een blessure hebben, meld dit altijd aan de docent. In overleg kan er besloten worden of het wel of niet verstandig is om aan de les deel te nemen. Als je in blijde verwachting bent, is het niet raadzaam een cursus te beginnen. Als je al les hebt en je wordt zwanger dan is ongeveer 3,5 maand de grens. Naar je eigen lichaam luisteren is natuurlijk het belangrijkste dus het is persoonsgebonden wat de grens is om door te gaan. Je mag starten met een cursus paaldansen als de bevalling minimaal 6 maanden geleden heeft plaatsgevonden. Na een bevalling is het verstandig om eerst 6 maanden te herstellen voordat je aan krachttraining begint.
1.6) Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2: Betaling
2.1) De deelnemer dient het verschuldigde lesgeld aan het begin van de maand te betalen middels een automatische incasso of contant voor aanvang van de les bij Dansstudio Diance
2.2) Bij niet of niet-tijdige betaling heeft Dansstudio Diance het recht om op de deelnemer de invorderings- en incassokosten te verhalen. Voorkeur heeft het om de directie te contacteren voor een betalingsregeling.
2.3) Mocht na controle van de administratie blijken dat het cursusgeld niet kon worden geïncasseerd, wordt er contact opgenomen door Dansstudio Diance. Als dit daarna nog een keer voorkomt wordt er €7.50 administratiekosten in rekening gebracht.
2.4) Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.
2.5) De tarieven zijn gebaseerd op het aantal lessen in de week. Tijdens vakanties zal Dansstudio Diance werken met een vakantierooster. Waardoor de dag en tijdstip van de les aangepast kunnen worden of worden geannuleerd. Deze weken vallen buiten de berekende lessen en kunnen niet ingehaald worden in dezelfde kalender maand.
2.6) Het niet inleveren van een inschrijfformulier of het niet ondertekenen van het inschrijfformulier, maar wel op de lessen aanwezig zijn, ontheft je niet van jouw financiële verplichtingen. Wees je er van bewust dat deze inschrijving definitief is, ook al zijn er persoonlijke omstandigheden waardoor je eerder met de cursus moet stoppen of dat je niet alle lessen kan volgen. Het lesgeld blijft gehandhaafd. Het versturen van het inschrijfformulier is bindend en er geldt dan een betalingsverplichting.
2.7) Dansstudio Diance heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer aan een les te weigeren, indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 3: Gemiste lessen
Als je niet kan komen naar de les kan je je les tot 24 uur van tevoren kosteloos annuleren.
3.1) Gemiste lessen kunnen in overleg op een ander tijdstip worden ingehaald mits dit nog binnen de periode valt. Bij de eerstvolgende maand vervallen de tegoeden.
3.2) Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen.
3.3) Bij langdurige ziekte kunt u contact opnemen met Dansstudio Diance. In overleg met de directie wordt een bevriezing van het lidmaatschap voorgesteld. Dit is alleen mogelijk voor minimaal 3 maanden en geldige reden zoals langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of buitenlandse stage.
3.4) Bij een onbeperkt lidmaatschap kunnen de gemiste lessen uiteraard niet worden ingehaald.
3.5) Bij ziekte van de docente van Dansstudio Diance zal er een vervanger worden gezocht. Als dit door omstandigheden niet mogelijk is, mag de les in een periode van 2 maanden op een andere lesdag ingehaald worden.

Artikel 4: Wijzigingen
4.1) Dansstudio Diance heeft het recht zonder opgave van redenen les en/of leslocatie te wijzigen.
4.2) Dansstudio Diance behoudt zich de vrijheid voor de Algemene voorwaarden en de lestijden en data te allen tijde te wijzigen. U wordt via de website, mail of mondeling van alle wijzigingen op de hoogte gehouden.
4.3) Als de plaatselijke temperatuur gedurende de dag 35 graden Celcius is of hoger, komt deze les te vervallen.

Artikel 5: Aansprakelijkheid
5.1) Dansstudio Diance verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.
5.2) Dansstudio Diance is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na les.

Artikel 6: Toepasselijkheid en geschillen
6.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Dansstudio Diance betreffende deelname aan lessen of houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.
6.2) Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Dansstudio Diance
6.3) Bij gevallen waarin het algemeen reglement niet voorziet, beslist Dansstudio Diance.
6.4) In geval van klachten met betrekking tot Dansstudio Diance dient de deelnemer zich altijd te wenden tot Dansstudio Diance.
6.5) Lessen gaan door bij minimaal 4 deelnemers. Als er niet voldoende deelnemers zijn worden deze lessen samengevoegd of desnoods geannuleerd. Deze lessen kunnen natuurlijk ook op een ander moment worden ingehaald.
6.6) Afmelding van de les dient minimaal 48 uur van tevoren te geschieden anders wordt deze les gezien als deelgenomen en kan deze niet worden ingehaald. Het credit vervalt.

Artikel 7: Opzeggen lidmaatschap overeenkomst
7.1) De duur van een lidmaatschap is minimaal 3 kalendermaanden.
7.2) Er geldt een opzegtermijn van één kalendermaand** na het in acht nemen van de minimale periode, genoemd in 7.1. Er kan geen restitutie van het lesgeld plaatsvinden. Opzeggen geschiedde in alle gevallen schriftelijk te worden doorgegeven.
Dansstudio Diance stuurt u een bevestiging met einddatum van het lidmaatschap. Neem contact op met Dansstudio Diance wanneer u geen ontvangstbevestiging hebt gehad.
** met kalendermaand wordt bedoeld een volledige maand. Voorbeeld: bij uitschrijving per 5 september, dan is de eerstvolgende kalendermaand de maand oktober, de einddatum is dus 1 november.
7.3) Na de einddatum is het niet meer mogelijk om eventueel gemiste lessen in te halen.
7.4) Opzegging van de lessen dient in alle gevallen schriftelijk te worden doorgegeven voorafgaand aan begin van de volgende maand.

Artikel 8: Huisregels
8.1) Om het bezoek voor een ieder plezierig te maken, heeft Dansstudio Diance een aantal huisregels opgesteld. U wordt geacht de Huisregels te kennen en toe te passen. De Huisregels worden bij inschrijving vermeld.
8.2) Tijdens Feestdagen zijn we gesloten, tenzij er workshops gehouden worden. U kunt zelf ook workshops/feestjes organiseren in samenwerking met Dansstudio Diance.
8.3) Wij raden u aan waardevolle spullen thuis te laten.
8.4) Het meenemen van drinken naar de zaal is alleen toegestaan in een afsluitbare bidon of fles.
8.5) Het is niet toegestaan te roken, alcohol en/of drugs te gebruiken binnen Dansstudio Diance.
8.6) Tijdens de lessen dient u rekening te houden met het kleding advies dat wordt gegeven: sportkleding, bij voorkeur een korte broek. In sommige jaargetijden kunnen beenwarmers van pas komen. Een lange broek is mogelijk mits deze stof genoeg grip heeft om veilig de paal in te kunnen.
8.7) Het is niet toegestaan om kauwgom te nuttigen tijden de les.
8.8) Het dragen van sierraden (voornamelijk ringen) tijdens de lessen is niet toegestaan.
8.9) In de zomer kan een vakantierooster van toepassing zijn, dit zal tijdig worden doorgegeven aan alle leerlingen.
8.10) Wij tolereren geen overmatig of onjuist gebruik van een mobiele telefoon omdat dit als hinder voor de docente en andere leerlingen wordt ervaren.
8.11) Heb respect voor de docent en volg haar instructies op.
8.12) Houd je aan het niveau van de les.

Let op: gebruik van te voren bij de paaldanslessen geen bodylotion of oliën op je lijf, dit in verband met de grip op de paal. Ook haar lotions en oliën kunnen dit effect hebben. Daarnaast is het dragen van hangende sieraden voor uw eigen veiligheid afgeraden.