ALGEMENE VOORWAARDEN BOUDOIR FOTOSHOOT

ALGEMENE VOORWAARDEN 2022

Bedrijf: A. Bloemsaat (Shapes & Shadows) gevestigd aan Wellerzandweg 14c, 834 PZ, te Bant, ingeschreven bij de KvK onder nummer 59960779.
&
Bedrijf: Dansstudio Diance gevestigd aan Spoorlaan 36 A, 8091 JB te Wezep, ingeschreven bij de KvK onder nummer 29728754

Artikel 1. Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Angela Bloemsaat – Shapes & Shadows (hierna genoemd ’de fotografe’), Dansstudio Diance en de persoon of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna genoemd ’de opdrachtgever’)
Opdracht: de dienst of het product dat door de fotografe geleverd zal worden. Fotografe: Angela Bloemsaat – Shapes & Shadows, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer
Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee de fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken volgens de Auteurswet.

Artikel 2. Toepassing 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de fotografe en de opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
Bepalingen of voorwaarden gesteld door de opdrachtgever die afwijken van of niet voorkomen in deze algemene voorwaarden zijn voor de fotografe slechts bindend indien en voor zover deze door de fotografe uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Aanbod 

De fotografe doet een aanbod in de vorm van een offerte, prijslijst, brochure of samenvatting van een mondelinge bespreking, waaruit blijkt welke diensten er voor welk bedrag geleverd kunnen worden.
Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk.

Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 30 kalenderdagen na de datum van verzending door de fotografe.
De offerte verplicht niet tot een levering van de prestaties. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. De fotografe zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht 

De opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Een betaling wordt ook gezien als aanvaarding. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans de indruk wekt, dat de fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd. De fotografe houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor de fotografe onaanvaardbaar maken. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. De fotografe is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht 

De fotografe zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin de fotografe gebruikelijk werkt. De fotografe spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotosessie en/of reportage, maar kan geen garantie geven op specifieke beelden.

De opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor de fotografe zo gunstig mogelijk te maken. De selectie van de te leveren foto’s is de exclusieve verantwoordelijkheid van de fotografe op basis van haar kwaliteits- en stijlcriteria. De fotografe biedt geen inzage in niet geleverde fotografische beelden of ruwe-bestanden.

De fotografe levert de beelden af in de door zijn gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur en contrast en waarbij géén nabewerking plaats zal vinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van oneffenheden van de huid of storende elementen in de omgeving.

Wil de opdrachtgever nadrukkelijk bepaalde elementen in een foto of foto’s laten bewerken / verwijderen (Photoshop) dan is enkel de fotograaf hiertoe gerechtigd. Het uurtarief van € 75 incl. BTW per uur wordt in rekening gebracht voor de extra werkzaamheden. Deze kosten dienen door de fotograaf nadrukkelijk vooraf te worden gecommuniceerd alvorens de nabewerking plaatsvindt.

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. Het aantal geleverde foto’s is afhankelijk van het door de opdrachtgever gekozen pakket.

Tenzij er sprake is van overmacht, zal de fotografe in geval van onvoorziene omstandigheden aan de zijde van de fotografe, waardoor de fotografe niet in staat is in persoon aan de overeenkomst te voldoen, de opdrachtgever op de hoogte brengen van de situatie en een nieuwe datum voorstellen. De overeenkomst blijft van kracht, tenzij de fotografe de opdracht niet meer kan uitvoeren door blijvend letsel. Dan zal zij een vervanger aanbieden of het geld retourneren.

De fotografe houdt er zich aan haar materiaal te onderhouden, toch is zij niet verantwoordelijk wanneer er beeldmateriaal verloren gaat door technische storingen aan het materiaal waarbij er sprake is van overmacht.

Artikel 6. Ontwerp& levering producten 

Album
Indien opdrachtgever kiest voor een album, dan zal het digitale ontwerp hiervan binnen 6 tot 8 weken na betaling aan de opdrachtgever bezorgd worden.
Na betaling van de eerste factuur zal de fotografe overgaan tot het ontwerpen van het album.

Opdrachtgever kan het eerste ontwerp bekijken en via een videocall o fmeeting aanpassingen doen. Er is 1 ronde wijzigingen begroot.
Na betaling van de laatste factuur zal de fotograaf het album bestellen. Levertermijn van het album kan afhankelijk zijn van het gekozen materiaal, maar doorgaans duurt het 2 maanden na plaatsing bestelling.

Opdrachtgever kan kiezen voor een kleur en type stof voor de cover van het album. Het aanbod van kleuren verandert van tijd tot tijd. Ook kan een kleur op een beeldscherm er anders uit zien ( een paar tinten) dan in werkelijkheid.

Art box
Indien de opdrachtgever kiest voor een artbox, wordt deze na betaling besteld. De levertijd is tussen de 2 – 4 weken bij de leverancier. Fotografe is niet aansprakelijk voor eventuele vertraging bij leveranciers en houdt opdrachtgever op de hoogte. Het overschreiden van de leveringstermijn geeft niet het recht tot annulering.

Opdrachtgever kan kiezen voor een kleur en type stof voor de cover van de art box. Het aanbod van kleuren verandert van tijd tot tijd. Ook kan een kleur op een beeldscherm er anders uit zien ( een paar tinten) dan in werkelijkheid.

Artikel 7. Levering foto’s 

De fotografe hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden. Digitale foto’s kennen een geschatte levertijd tot 1 maand.
De fotografe maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan de opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd.

Artikel 8. Vergoeding 

Indien door partijen geen andere vergoeding is overeengekomen, is de door Angela Bloemsaat – Shapes & Shadows gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing, zoals vermeld op de website / brochure / of e-mail. Indien aannemelijk is dat de fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, zal dit worden doorberekend aan opdrachtgever. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie.

Bij een boeking van een plekje in dec 2022 wordt het verschuldigde bedrag van het gekozen pakket in rekening gebracht. Na betaling is de opdrachtgever zeker van een plekje. Door betaling gaat u akkoord met de geleverde diensten en algemene voorwaarden. Alle door Angela Bloemsaat – Shapes & Shadows genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden 

Angela Bloemsaat – Shapes & Shadows zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. De betalingstermijn is 14 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Wanneer men niet betaald heeft na de opgegeven termijn, komt er van rechtswege een interest bij van 10% op het nog te betalen bedrag. Indien de opdrachtgever zijn schuld niet inlost volgen er gerechtelijke stappen.

De fotografe zal de foto’s vrijgeven na betaling van factuur.

Artikel 10. Annulering en opschorting 

Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan de fotografe, nadat de opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

Indien de opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is de fotografe gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.

Annuleren van een geboekte plek is niet mogelijk. Wel kan een plek doorverkocht worden aan iemand anders. Dit bedrag mag nooit meer zijn dan het bedrag die opdrachtgever betaald heeft aan Shapes & Shadows of Dansstudio Diance.

In geval van aantoonbaar overmacht kan er gekeken worden naar een passende oplossing. Onder overmacht wordt verstaan:

  1. mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;
  2. een dag van nationale rouw;
  3. contingentering- of andere overheidsmaatregelen;
  4. natuurrampen;
  5. zeer ernstige ziekte van opdrachtgever;
  6. Overlijden van eerstegraads familielid

Betalingsverplichting geldt tevens indien de opdrachtgever geen gebruik meer wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.
Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door fotograaf.

Artikel 11. Klachten 

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen vijf dagen na de shoot schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen vijf dagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf. Klachten na de termijn van 5 werkdagen worden niet meer in behandeling genomen. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 12. Auteursrecht en licentie 

Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen berust bij Angela Bloemsaat – Shapes & Shadows.

Angela Bloemsaat – Shapes & Shadows is enkel gerechtigd de gemaakte werken ter eigen promotie te gebruiken op social media, website, blogs, etc. met toestemming van de geportretteerde.

Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk commercieel te verspreiden. Digitaal of analoog bewerken van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Angela Bloemsaat – Shapes & Shadows. Voor commerciële doeleinde gelden tevens andere tarieven.

De werken mogen slechts onder duidelijk waarneembare naamsvermelding van de fotografe openbaar gemaakt worden. Daarbij te noemen Shapes & Shadows, www.shapes-shadows.nl of op instagram in de omschrijving
‘foto @ shapesshadowsboudoir’

Voor de foto’s van de shootdag in samenwerking met dansstudio Diance, geldt ook een naamsvermelding: http://www.dansstudiodiance.nl of op Insta ‘Dansstudio: @dansstudio_diance ‘.

De opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch zijn eigen licentie over te dragen.

De opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
Elk gebruik van een werk van de fotografe dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotografe. Bij inbreuk op de auteursrechten van de fotografe, rekent de fotograaf de geldende SOFAM- tarieven. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotografe.

Artikel 13. Aansprakelijkheid 

De fotografe is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotografe of diens vertegenwoordigers.
De fotografe is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn. De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 14. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden 

De fotografe houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door de fotografe aan de opdrachtgever medegedeeld.
Indien de opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 

Shapes & Shadows Boudoir
Wellerzandweg 14c
8314 PZ Bant
www.shapes-shadows.nl
Dansstudio Diance
Spoorlaan 36 A
8091 JB te Wezep
http://www.dansstudiodiance.nl